Walne Zebranie Sprawozdawcze

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Na podstawie rozdziału 4 §17 pkt 3 Statutu UKS Lider Dębogórze, Zarząd UKS Lider Dębogórze zwołuje na dzień 13 czerwca 2023 roku  o godzinie 18:00 Walne Zebranie Członków Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider Dębogórze. 

Zebranie odbędzie się w Kosakowie - Bistro Biały Młyn ul. Żeromskiego 36

Podczas braku kworum drugi termin zebrania odbędzie się o godz. 18:15 w dniu 13 czerwca 2023 r. 

bez względu na ilość uczestników. 

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.Otwarcie obrad przez Prezesa UKS-u

2.Wybór przewodniczącego obrad

3.Wskazanie protokolanta

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków

5.Przyjęcie porządku obrad oraz sposobu głosownia

6. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu UKS-u za rok 2022

7. Sprawozdanie finansowe za rok 2022

8. Podjęcie uchwały o przyjęcie sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu

9. Podjęcie uchwały o przyjęcie sprawozdania z działalności finansowej Zarządu

10. Sprawy rożne:

- obóz sportowy

- zmiana kwoty składek członkowskich

- Piknik 

- JUMP CITY 

12.Wolne wnioski.

13. Zakończenie obrad.