Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Na podstawie rozdziału 4 §17 pkt 2 Statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider Dębogórze, Zarząd UKS Lider, zwołuje na dzień 27.05.2024 r., na godz. 18:00 Sprawozdawczo- Wyborcze Walne Zebranie Członków Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider Dębogórze. Obrady odbędą się w Kosakowie Bistro Biały Młyn (przy Biedronce w Kosakowie). W przypadku braku kworum w pierwszym terminie (minimum 50% członków mających czynne i bierne prawo wyborcze), Zarząd UKS Lider, zwołuje na dzień 27.05.2024 r., na godz. 18:15, które będzie ważne bez względu na liczbę obecnych członków, mających czynne i bierne prawo wyborcze (miejsce obrad jak wyżej).
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad przez Prezesa UKS-u.
2.Wybór przewodniczącego obrad.
3.Wskazanie protokolanta.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Zarządu UKS-u za rok 2023
7. Sprawozdanie finansowe za rok 2023
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres całej kadencji
9.Podjęcie uchwały o przyjęcie sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu 
10.Podjęcie uchwały o przyjęcie sprawozdania z działalności finansowej Zarządu
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
13. Wybory do nowych władz Stowarzyszenia: Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
- Zgłaszanie kandydatur do nowego Zarządu
- Głosowanie
14. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjno-Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
15. Wolne wnioski. 
Zakończenie obrad.